OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
N-ROTE MECHANICAL s.r.o.
se sídlem Milíčova 2530/26, 79601 Prostějov
identifikační číslo: 29296129
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71935
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.nrcat.cz


ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti N-ROTE
MECHANICAL s.r.o., se sídlem Milíčova 2530/26, 79601 Prostějov, identifikační číslo:
29296129, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 71935, vystupujícím také pod obchodním názvem NR-CAT (dále jen „prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové
stránce umístněné na internetové adrese www.nrcat.cz (dále jen „webová stránka“), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v
rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.6. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
1.7. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.
1.9. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1.9.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
1.9.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
1.9.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
1.10. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné.
1.11. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným
způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady
kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou
platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři,
seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení
kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
1.12. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
1.13. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
1.14. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
1.15. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
1.16. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,
zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením
možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
1.17. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v
takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
1.18. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.


CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.19. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Petrské náměstí 8, 79601 Prostějov;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-621070247/0100, vedený
u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“)
1.20. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se
dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
1.21. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. 1.24 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní
cenu zboží předem.
1.22. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
1.23. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
1.24. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.13), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.
1.25. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
1.26. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1.27. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy:
1.27.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle
na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy,
1.27.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti
dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli
prodávajícího,
1.27.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu
1.27.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
1.27.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
1.27.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal,
1.27.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
1.27.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že
v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
1.28. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.27 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž
v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika
částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní
smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
1.29. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro
doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.
1.30. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.28 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.28 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
1.32. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.33. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
1.34. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1.35. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.36. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
1.37. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
1.38. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.


PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1.39. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §
2161 až 2174 občanského zákoníku).
1.40. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.40.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.40.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.40.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.40.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.40.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.41. Ustanovení uvedená v čl. 1.40 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.42. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí.
1.43. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v
níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v
sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
1.44. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.45. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
1.46. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.47. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy nezval@n-rote.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle
prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
1.48. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
1.49. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.50. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.51. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a
telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.52. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li
kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro
účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním
osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
1.53. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o
změně ve svých osobních údajích.
1.54. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.55. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
1.56. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.57. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.54) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.57.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.57.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
1.58. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.


ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
1.59. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
1.60. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na
webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle
předchozí věty kdykoliv odvolat.


DORUČOVÁNÍ
1.61. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od
kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní
smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé
strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím
pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je
odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
1.62. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které
nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
1.63. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu
kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové
stránce prodávajícího.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.64. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.65. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy
či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
1.66. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
1.67. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
1.68. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Milíčova 2530/26, 79601
Prostějov, adresa elektronické pošty nezval@n-rote.cz, telefon +420 774 153 881 .


V Prostějově dne 15.10.2014